Wednesday, September 3, 2014

భాష

@by Mercy Margaret 

మీరే భాషలో నన్ను పలకరిస్తారో 
ఆ భాష మీది కాదు 
నేను ఏ భాషలో ప్రతిస్పందిస్తానో 
అది నాది కాదు 

మీరనుకున్నట్టు 
మేమ అమ్ముతుంది 
మా ఆభరణాలో, నాలుకో, శీతాలాకపు దుస్తులో, 
మీ కోరికలకు తగ్గట్టుగా
తయారుచేసి అందించే బహుమతులో కాదు
వాటితో కలిపి కొంచెం కొంచెంగా కోల్పోతున్న
మా అరచేతుల్ని

మేము మాట్లాడుతున్న బాషకు తెలుసు
ఆ ఛీత్కారాల ఘాటుగాయాల లోతెంతో
మా చెమ్మకన్నుల నీటి సాంద్రత ఎంతో
ఇప్పుడే దాటి వెళ్ళిన మేస్త్రీ కి తెలుసు
ఇంటి మధ్యలో గోడలు కట్టమని అడగాల్సి వచ్చిన
పరిస్థితులెంటో

మా చేతులు విస్తరిస్తున్నప్పుడు మీ దుస్తులు మాత్రమే
మాకు తుగులుతున్నాయి
అలాగే మీ చేతులు వ్యాప్తి చెందుతున్నప్పుడు కూడా
మాకు బదులు దుస్తులే తగులుతున్నట్టు ,
తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుందనుకుంటాను.
అలా కదులుతున్నప్పుడు
ఎన్ని అలిఖిత అక్షరాలు
ఉనికిని కోల్పోయి పొగలా మారిపోతుంటాయో

భాషకు తెలుసు
ఎందుకు
అడుగులు వ్యతిరేకదిశగా పడుతుంటాయో ??
మోసపోయి, దగాపడినా..
తెలిసిన దారులగుండానే కదా
మనం కలసి ప్రయాణించాం

మొహాలపై అంటించబడ్డ దుమ్మును ఊదేసి
ఇళ్ళకు అంటించబడ్డ బ్యాండేజీలను ఒక్కొక్కటిగా ఊడదీస్తూ
వెతుకుతూ వెళ్తున్నాను
అలలుఅలలుగా వ్యాకరణ వాసన లేకుండా బాష ఎదురవుతుంటే
ప్రవహిస్తున్న ఒక రహస్యనదిని కనుగొనడానికి

ఔషద మూలికల వేర్లలాంటి
పుప్పొడి వెదజల్లే పూల నవ్వుల్లాంటి
మాయమవని కాలిన గాయం లాంటి
భాష వైపుకు

పొరపాటున కూడా
నాతో ఎవరూ ఇప్పుడు చెప్పకండి
ఆ భాష ఇప్పుడు
ఏ ఎగ్జిబిషన్లో ప్రదర్శింపబడుతుందని 

Friday, June 13, 2014

మాటల మడుగుఒకప్పుడు

నోటి నిండా మాటలుండేవి
మాటలకు మొలకల వేళ్ళుండేవి
పచ్చగా మొలకెత్తేందుకు అవి
సారవంతమైన నేలలు వెతికేవి

ఒకప్పుడు

నోటినిండా మాటలుండేవి
మాటలన్నీ శిల్పాలుగా మారేందుకు
ఒకదాన్నొకటి పెనవేసుకుని, అంటిపెట్టుకుని
ఉలి మొన స్పర్శ కోసం సిద్ధమై
శిల్పాలవడానికి ఆత్రంగా ఉవ్విలూరేవి

ఒకప్పుడు

నోటినిండా మాటలుండేవి
మాటలన్నిటి కాళ్ళకి ఘల్లున మ్రోగే
మువ్వలుండేవి
మువ్వలన్నీ సంతోషంగా నృత్యం చేస్తూ
మాటలకు విలువ పెంచేవి

అవును

ఒకప్పుడు నోటి నిండా మాటలుండేవి
మాటలకు రుచుండేది
మసక కన్నుల్ని వెలిగించే నిప్పు రవ్వలుండేవి
చెమట చుక్కల్ని కౌగలించుకునే చేతులుండేవి
కడుపు నింపే ధాన్యపు గింజల్లా ఉండేవి

కాని ఇప్పుడేమయ్యిందో

నోటినిండా మాటలున్నాయి
మాటలన్నీ గాలికి తేలిపోయే తాలులా
వరిపోట్టులా ఉన్నాయి

మాటల్ని తోడుకునే నాలుక చివరనుండి

గొంతుకపై కొన్ని చేతుల ఉరి కాపలాకాస్తుంది
మాటలన్నీ గవ్వలై
మట్టి పెళ్లలై
కాళ్ళు చేతులు విరిగిన బొమ్మలై
నిస్తేజంగా ఉన్నాయి

ఇప్పుడూ నోటినిండా మాటలున్నాయి

మాటలన్నీ ఆ పహారాకి ఘనీభవించి
గడ్డకట్టి
మంచు శిలలై , మౌన తపస్సు చేస్తున్నాయి

ఎవరైనా సహాయానికి రండి నాతోపాటు

ఆ చేతుల్ని నరికి మంటజేసి
మాటల్ని కరిగించడానికి
మళ్ళీ ఆ మాటల్ని ప్రాణమూర్తుల్ని
చేయడానికి