Wednesday, September 21, 2011

నీ కోసం

నీ కోసం 

ఎవరికో సంబందించిన నీవు నాకు వద్దు...
నాకు చెందినా నువ్వుగా నా కోసం నువ్వుంటే చాలు ..!!

నా కన్నిటికి సమాధానం నీ చిరు నవ్వు ..
ఎడబాటు ముళ్ళ మధ్య విచుకున్న ప్రేమ సుమం నువ్వు ...!!

ఎన్నో జ్ఞాపకాల మధ్య విచుకున్న చిరునవ్వు నువ్వు ...
నీ ఒక్క జ్ఞాపకమే చాలు నాకు వేల మైళ్ళు నడువగల శక్తి నివ్వు ...!!

అందలమంత ఎతైన నిన్ను అందుకోగలనా నిన్నూ ...
అందవని తెలిసిన ఆశపడడం మాన లేను ...!! .....................(mercy)