Sunday, January 22, 2012

నిన్ను ఒకటిఅడగనా 
ఎందుకు నువ్వు నాకు 
నచ్చావ్ ... ?? 
నువ్వు నచ్చిన తరువాత 
నా పరిస్థితి నువ్వే ...
నా మాటల మొత్తం నీవే ..
నా సంతోషపు కూడిక నీవే ..
నా ఒంటరి తనపు తీసివేత నీవే 
నా ఉల్లాసపు గుణకారం నీవే ...
నా బాధలను భాగహారం చేసే 
ఆనందపు శేషం నువ్వే ....


మేఘం నిండిన వర్షం లా
నా హృదయం నిండా 
నువ్వే ....
నా భావనలను చిలికితే 
వచ్చిన ప్రేమామృతం 
నువ్వే ...
నువ్వే ప్రియా .. నువ్వే ..!!